Opened 12 months ago

Closed 8 weeks ago

#119 closed ulepszenie (fixed)

Upgrade google maps api

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.46
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

ze względu na zbliżający się koniec api v2 trzeba wykonać migrację do v3.

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/v2tov3

Change History (9)

comment:1 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Priority: majorcritical

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.445.0.45

comment:3 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.455.0.46
Priority: criticalminor

okazało się, że daty podane przez google jako końcowe wcale nie wykluczają korzystania z api w starszej wersji

comment:4 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Priority: minormajor

efekty widać już na stronach startowisk, rejonów do latania. Podwyższam prio.

comment:5 Changed 2 months ago by Robert Grubba

Naprawione dla stron startowisk - przy okazji dodałem opcję podejrzenia "skyways" i zmiany rozdzaju mapy.

Pozostało naprawienie mapy na stronie 'rejonów do latania','zobacz w google maps' i na 'statystykach pilota'.

Last edited 2 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:6 Changed 2 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:7 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

podstrona 'rejonów do latania' naprawiona.

comment:8 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

mapa na podstronie statystyk pilota naprawiona.

Last edited 8 weeks ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:9 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

'zobacz w google maps' nigdy nie działało do końca poprawnie, dlatego w chwili obecnej ukrywam funkcjonalność a jej naprawę wrzucam w do zrobienia prac na kolejny kwartał.

Note: See TracTickets for help on using tickets.