#117 closed ulepszenie (fixed)

Prognoza 3 dniowa

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.44
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Warto dodać podstronę na której widać szanse na warun w najbliższych dniach z podziałem na pory dnia.

Change History (1)

comment:1 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.