#114 closed ulepszenie (fixed)

Kormoran i Akwarium

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.44
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Warto dodać dwa nowe miejsca oblatane przez Roberta Machela do mechanizmów automatycznego raportu pogodowego: Kormoran i Akwarium. Miejsca raczej dla wymiataczy, ale jak ktoś będzie w okolicy to czemu nie miałby spróbować

Change History (1)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

zrobione, od kolejnego przeładowania prognoz powinny pojawić się informacje o lotnych dniach

Note: See TracTickets for help on using tickets.