#113 closed ulepszenie (fixed)

Startowiska z ostatnio zaktualizowanymi opisami na pasku newsów

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.44
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przydałoby się dodać do paska z newsami informacje o ostatnio zmodyfikowanych startowiskach z opisami dłuższymi niż kilka znaków.

Change History (2)

comment:1 Changed 12 months ago by Robert Grubba

zrobione

comment:2 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.