#112 closed ulepszenie (fixed)

Kanał RSS dla startowisk z opisami

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.44
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przydałoby się zrobić kanał RSS dla startowisk z opisami>100 znaków, można to wykorzystać np w mechaniźmie wyświetlającym newsy na stronie głównej.

Change History (2)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Zrobione, kanał dodany także do menu https://leonardo.pgxc.pl/strona/rss_conf

comment:2 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.