Opened 14 months ago

Closed 3 months ago

#109 closed ulepszenie (fixed)

Ranking starowisk nadwiślanych

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.46
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

W ostatniej ankiecie zdecydowana większość jest za stworzeniem rankingów sezonowych i "best of the best" dla klifów z pradoliny Wisły, trzeba zatem takie dokonfigurować i opisać.

Startowiska:

  • Nowe Marzy,
  • Nowe nad Wisłą,
  • Starogród,
  • Parski,
  • Łosiowa Góra,
  • Wiąg,
  • Unisław

Change History (4)

comment:1 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.445.0.45

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Uznałem, że najlepiej będzie stworzyć ranking wraz z rozpoczęciem nowego sezonu teraz i tak w rejonie mało się lata.

comment:3 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.45

comment:4 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.46
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.