#108 closed ulepszenie (fixed)

Synchronizacja z CDN'em

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Opóźnienia w synchronizacji z CDN'em mogą sprawiać, że np przy wgrywaniu obrazów użytkownicy mogą podejrzewać, że coś nie działa prawidłowo (czas synchronizacji sprawia że przed odświeżeniem cache przeglądarka dostaje 404 i daje ikonkę brakującego obrazka).

Trzeba wdrożyć mechanizm, który ograniczy efekty opóźnień synchronizacji między aplikacją a CDN'em.

Change History (2)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Nie da się tego całkowicie wyeliminować, jednak po wprowadzonych porpawkach kwestie opóźnień w synchronizacji powinny być mniej widoczne.

comment:2 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.