Opened 7 months ago

Closed 7 months ago

#107 closed ulepszenie (fixed)

Link do tabeli XC

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Po kliknięciu w LigaXC -> LigaXC powinna być wyświetlana tabela obecnego (lub prędzej wybranego przez użytkownika) sezonu, a nie tabela z wynikami ze wszystkich lat.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

Poprawione.

Note: See TracTickets for help on using tickets.