#106 closed ulepszenie (fixed)

Deadline dla lotów w rankingu głównym

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Od sezonu 2019 włącznie w tabelach rankingowych będą wyświetlane jedynie loty, które zostały wgrane nie później niż dwa tygodnie od daty zakończenia danego sezonu.

Loty wgrane w późniejszym czasie nie pojawią się w tabeli rankingowej.

Change History (1)

comment:1 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.