Opened 8 months ago

#105 new ulepszenie

zipy z wieloma skrzydłami

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Jeśli użytkownik wgra z paczki zip loty z różnych skrzydeł powinien mieć możliwość przypisania lotów do skrzydeł.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.