#104 closed błąd (fixed)

Przeniesienie maszyny na nową VM

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.42
Component: Datacenter Version:
Keywords: Cc:

Description

W celu zwiększenia stabilności i niezawodności należy przenieść system na maszynę wirtualną z systemem Debian 10/Buster

Change History (1)

comment:1 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Zrobione, wszystko działa jak powinno.

Note: See TracTickets for help on using tickets.