#103 closed ulepszenie (fixed)

filmy dodane w powiązanych

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

w chwili obecnej, po dodaniu linka do yt przy wgrywniu/edycji lotu wyświetla się on w sekcji "Powiązane strony".

Warto byłoby przerobić widok lotu tak, aby obok zakładki ze zdjęciami pojawiała się dodatkowa zakładka pozwalająca obejrzeć film na stronie.

Change History (4)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Zakładka działa dla dodanych filmów z youtube i vimeo. Warto pomyśleć o rozszerzeniu funkcjonalności o filmy z facebooka i dailymotion.

Trzeba jeszcze dodać ikonkę filmu na liście lotów.

comment:2 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Zaimplementowałem odtwarzanie filmów z facebooka, dailymotion odpuszczam bo widzę, że nikt tam nie wrzuca filmów z latania. Pozostaje dodać jakas ikonke o tym że jest dostępny film na stronie z wykazami lotów.

comment:3 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Na stronie z listami lotów przy lotach z filmami wyświetlana jest ikonka ????

comment:4 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.