Opened 4 weeks ago

#103 new ulepszenie

filmy dodane w powiązanych

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

w chwili obecnej, po dodaniu linka do yt przy wgrywniu/edycji lotu wyświetla się on w sekcji "Powiązane strony".

Warto byłoby przerobić widok lotu tak, aby obok zakładki ze zdjęciami pojawiała się dodatkowa zakładka pozwalająca obejrzeć film na stronie.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.