Opened 5 months ago

Closed 5 weeks ago

#102 closed ulepszenie (fixed)

linki do rejonów na stronach startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Jeśli dane startowisko jest w jakimś ze zdefiniowanych rejonów do latania, warto dodać link do rejonu na stronie opisu startowiska.

Change History (2)

comment:1 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43

comment:2 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dodane, teraz jeśli miejscówka jest przypisana do konkretnego rejonu (lub kilku rejonów), no obok nazwy opisu startowiska na stronie szczegółów startowiska znajdzie się nazwa rejonu wraz z odnośnikiem do niego.

Note: See TracTickets for help on using tickets.