Opened 5 weeks ago

Last modified 5 weeks ago

#102 new ulepszenie

linki do rejonów na stronach startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Jeśli dane startowisko jest w jakimś ze zdefiniowanych rejonów do latania, warto dodać link do rejonu na stronie opisu startowiska.

Change History (1)

comment:1 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43
Note: See TracTickets for help on using tickets.