#101 closed ulepszenie (fixed)

Przyspieszyć wyświetlanie tabeli warunowej

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.42
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

tabela dostępna pod adresem wolno się ładuje: https://leonardo.pgxc.pl/prognozy/world/2019/brand:all,cat:0,club:all,pilot:0_0&area=0

Trzeba zrobić z tym porządek.

Change History (3)

comment:1 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneBackend
Owner: set to somebody

comment:2 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Zrobione, teraz w większości przypadków ładowanie będzie trwać poniżej 3s. Raz na jakiś czas ok 30s, a jeden szczęściarz w miesiącu poczeka około minuty :)

comment:3 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.