Opened 9 months ago

Closed 9 months ago

#100 closed ulepszenie (fixed)

Minimalna długość imienia/nazwiska w profilu

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.42
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy wprowadzić ograniczenia dotyczące minimalnej długości imienia/nazwiska w profilu.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneBackend
Owner: set to somebody

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

zrobione, imiona i nazwiska powinny mieć co najmniej 3 znaki.

comment:3 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.